Virksomhedsordningen er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge, hvis en række betingelser er opfyldt. Erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne deres beskatning over årene ved at benytte virksomhedsordningen. Det sker ved at lade hele eller en del af overskuddet blive stående i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat


SkatteGuiden Virksomhedsordningen guider dig gennem arbejdshandlingerne ved beskatning af resultatet for en personlig virksomhed. Hvis virksomheden bliver drevet eller skal drives som en personlig virksomhed, er det muligt at få virksomhedens resultat beskattet efter et af følgende tre regelsæt:

 • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
 • Kapitalafkastordningen (KAO)
 • Personskattelovens almindelige regler (PSL)

 

Hvorvidt virksomheden skal beskattes efter virksomhedsordningen, kapitalafkastsordningen eller personskatteloven afhænger af den givne situation og beror på en konkret skatteberegning. Med SkatteGuiden Virksomhedsordningen får du et værktøj, der hjælper dig til at rådgive om den mest fordelagtige skattemæssige ordning.

Køb Virksomhedsordningen

 


Det får du med SkatteGuiden Virksomhedsordningen

 • En oversigt over forskellen i beregninger mellem PSL, KAO og VSO. Guiden sammenligner ordningerne på samme skærmbillede, så det er let at vælge den optimale ordning
 • Resultatside med beløb og feltnumre til nemt at udfylde selvangivelsen.
 • Vejledende beregning af den samlede skat for den selvstændige og dennes ægtefælle. Indtaster du beløbene fra virksomhedsordningen i Skattemappen på SKATs hjemmeside, kan den samlede skat beregnes hurtigt og nemt i ”Tast Selv”.
 • Guiden sparer revisor for 1-3 timer pr. kunde, hvis det er en ny kunde eller hvis indtægtsforholdene er ændret i forhold til sidste år.
 • Guiden sikrer, at betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen er opfyldt.
 • Nye regler bliver løbende indarbejdet i guiden af førende eksperter.
 • Guiden tager bl.a. højde for de nye regler vedrørende negativ indskudskonto, sikkerhedsstillelser, bagatelgrænser og måletidspunkter i overgangsregler.

 


Sådan fungerer SkatteGuiden Virksomhedsordningen

SkatteGuiden Virksomhedsordningen guider dig sikkert gennem de gældende regler og bestemmelser på området og leverer en overskuelig skatteberegning sammen med et solidt grundlag at rådgive ud fra.

Guiden afdækker tidligt, om din kunde opfylder betingelserne for at kunne anvende virksomhedsordningen. Herefter føres du via en kombination af spørgsmål og indtastning af virksomhedens resultat gennem beslutningsprocessen for valg af ordning. Udover at indtaste oplysninger fra regnskabet indtastes øvrige indkomster og fradrag, så man kan sammenligne den beregnede skat i de tre scenarier PSL, KAO, VSO. Du guides til kun at afgive det input, der er relevant i din konkrete sag (virksomhedsresultat og indkomst forhold, sikkerhedsstillelser, opsparing og underskud, blandet benyttet bil, medarbejdende ægtefælle, etc.).

 


Guiden optimerer skatten i virksomhedsordningen

For at sikre, at du træffer det rette valg, udfører guiden 6 samtidige skatteberegninger. Først optimerer guiden skatten i virksomhedsordningen, og herefter sammenholder den det fortrukne VSO-scenarie med henholdsvis KAO og PSL.

Optimering i VSO sker ved at guiden viser beregningsalternativer for henholdsvis:

 • VSO uden optimering
 • VSO optimeret til grænsen for topskat
 • VSO optimeret til folkepension
 • VSO optimeret til en ønsket personlig indkomst

Hvis kunden er pensionist viser guiden et beregnet alternativ, hvor pensionisten modtager folkepensionens fulde grundbeløb for det aktuelle indkomstår, såfremt dette er muligt i forhold til hævningerne.

Det er også muligt at foretage en individuel tilpasning af virksomhedsordningen til en bestemt personlig indkomst. I så fald indtaster du den ønskede personlige indkomst i guiden, der dog ikke kan være mindre end den mindst mulige personlige indkomst i relation til årets hævninger. Vær opmærksom på at beregningerne i virksomhedsordningen kan betyde, at den ønskede personlige indkomst ikke kan opnås.

På baggrund af de viste VSO-beregninger vælger du det alternativ, som i en given situation er den mest optimale overskudsdisponering i virksomhedsordningen.

 


Sådan bruger du guidens resultat

Guiden sammenholder herefter det mest optimale VSO-scenarie med en tilsvarende udregning i kapitalafkastordningen og efter personskattelovens almindelige regler.

Guidens resultat sammenholder VSO med tilsvarende udregning af KAO og PSL.

 


Guiden udregner resultatet for KAO og PSL sideløbende med VSO-beregningen, da afvigelsen i input er minimal. Dette giver dig øjeblikkeligt et samlet overblik over, hvilken virksomhedsordning der er at foretrække i den konkrete sag. I nogle tilfælde kan den overskuelige sammenligning mellem skatteordningerne give anledning til uventede resultater, hvor for eksempel kapitalafkastordningen viser sig mere attraktiv end virksomhedsordningen.

Når guiden beregner skatten udregner den årets skat og udskudt skat samt ændringen i udskudt skat. På den baggrund vælger du det alternativ, som i den konkrete situation er det mest optimale – både på kort og lang sigt. Den information kan du herefter bruge til at rådgive din kunde om valg af beskatningsordningen.

 


Hvad er betingelserne for at anvende virksomhedsordningen?

En række betingelser skal være opfyldt, hvis den personligt ejede virksomhed ønsker at gøre brug af virksomhedsordningen. Anvendelse af virksomhedsordningen er betinget af, at der udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder kravene i bogføringsloven, og den samlede økonomi være adskilt og opdelt i henholdsvis virksomheds- og privatøkonomi. Herudover skal visse bestemmelser i mindstekravsbekendtgørelsen opfyldes. De to sidste betingelser er gældende hvis det er første år VSO anvendes: 

 • Indskud og hævninger skal være særskilt registreret
 • Bevægelserne på mellemregningskontoen skal være særskilt registreret
 • Der skal foreligge dokumentation for værdiansættelsen af andre værdier end kontante beløb som indskydes/hæves
 • Der skal foreligge en specificeret opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen
 • Der skal foreligge en specificeret opgørelse af kapitalafkastgrundlaget ved indtræden i virksomhedsordningen