Følgende er en gennemgang af Skattemodulet Spaltning.


Introduktion

Formålet er at kunne gennemføre en spaltning fra den indledende rådgivningsfase til udarbejdelse af de endelige dokumenter og erklæringer.

  • Guiden kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse.
  • Guiden omfatter både grenspaltninger, ophørsspaltninger og spaltninger til eksisterende selskaber. Spaltning kan ske efter tilladelse fra SKAT eller uden tilladelse fra SKAT, hvis visse objektive betingelser opfyldes.
  • I processen ledes du igennem en række spørgsmål, som afdækker alle betingelser for spaltning, såvel de skatteretlige som de selskabsretlige.

Køb spaltning

Guidens forløb – de 3 trin


1. Overblik og køreplan

Du ledes først via simple spørgsmål igennem en indledende fase, hvor du i samråd med kunden afvejer fordele og ulemper ved en skattefri spaltning og afklarer, hvorvidt de selskabsretlige og skattemæssige betingelser for spaltning er opfyldt. I startfasen kan du udskrive en køreplan, der giver dig overblik over handlinger og frister.

 

2. Indtastning og resultat

Herefter fortsætter processen med indtastning af data om selskaber, vurderingsmand mv. I venstre side vises processen trin for trin. I højre side ser du outputdokumenter og logbog, som dannes efterhånden som processen skrider frem. Når du har kørt guiden til ende, er resultatet en komplet logbog over svar og data, samt alle nødvendige dokumenter klar til at sende ind til myndighederne. I venstre side får du en oversigt over de enkelte trin. Du kan frit rette i de færdige dokumenter og downloade dem til din egen PC.

 

3. I mål med tjekliste

Når du er i mål, og alle dokumenter er dannet, kan du udskrive en tjekliste, som gennemgår frister for anmeldelse af dokumenter samt handlinger, som du skal huske i forbindelse med en spaltning.

 

Bemærk

Guiden er begrænset til at omhandle spaltning inden for landets grænser (kun selskaber registreret i Danmark, hvor ledelsens sæde er i Danmark. Hvis kapitalejerne er hjemmehørende i udlandet, skal man altid undersøge de udenlandske skatteregler først). Guiden er endvidere begrænset til at omfatte maksimalt 2 modtagende selskaber ved en ophørsspaltning og 1 modtagende selskab ved en grenspaltning. Ved ophørsspaltning bygger guiden på, at der enten kun spaltes til eksisterende selskaber eller kun til nystiftede selskaber. Guiden kan således ikke fuldt ud håndtere en kombination. Her må brugeren foretage de fornødne tilretninger.

Opmærksomheden henledes på, at de selskabsretlige regler omkring selvfinansiering ikke er en del af guiden.


Køb spaltning

Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter