Følgende er en gennemgang af Skattemodulet Hovedaktionærer.


Introduktion

Guidens formål er at sætte dig i stand til at rådgive omkring hovedaktionærforhold. Guiden kan både anvendes ved direkte rådgivning til hovedaktionærer og ved revision af et selskab, hvor en eller flere af ejerne er hovedaktionær.

Ved anvendelse af hele guiden gennemgås de mest hyppige hovedaktionærforhold. Guiden kan også anvendes til afdækning af enkeltstående spørgsmål.

  • Guiden afdækker følgende områder: Ansættelsesforhold, Skattefrie godtgørelser, Frie goder, Driftsomkostninger, Overdragelse af aktiver, Mellemregning, Eftergivelse af gæld, Kautioner, Privat udlejning til selskabet, Ulovlige aktionærlån samt Kapitaltilførsel.
  • Hovedaktionærforhold er under særlig bevågenhed, fordi der er interessesammenfald. Det er derfor vigtigt, at forhold mellem hovedaktionær og selskabet sker på armslængde vilkår.
  • Guidens beregninger foretages på baggrund af satserne for indkomståret.
  • Guiden er udviklet i samarbejde med ekspert Ursula Riis, partner Deloitte.

Køb Hovedaktionærer

Guidens forløb – de 3 trin


1. Afgrænsning

Det er vigtigt, at det først konstateres, om der er tale om hovedaktionærforhold. Derefter kan de enkelte områder vælges til eller fra, så guiden kan anvendes til blot at gennemgå udvalgte områder.


2. Indtastning og resultat

Guiden skal besvares spørgsmål for spørgsmål, da nogle spørgsmål lukker, hvis der svares nej på tidligere spørgsmål.

Når spørgsmål i guiden besvares, dannes der løbende nogle dokumenter. Indholdet i disse afhænger af de svar, du har givet. Det kan derfor opleves som om, der i selve gennemgangen “mangler” svar eller konklusion på det svar, du har givet. Du kan løbende følge med i dokumenterne, som er beskrevet nedenfor.


3. I mål med resultat

I form af et opfølgningsnotat, et rådgivningsnotat og et notat omhandlende forhold om ulovlige aktionærlån samt en oversigt med alle besvarede spørgsmål og dine svar på spørgsmålene.

Opfølgningsnotatet omhandler forhold, du bør følge op på, inden regnskab/selvangivelse færdiggøres.

Rådgivningsnotatet indeholder punkter, du bør drøfte med din kunde og kan være enten forslag til optimeringsmuligheder eller forhold, der skal håndteres anderledes i selskabet.

Forhold vedrørende ulovlige aktionærlån fremgår i dokumentet Kapitalejerlån notat. Indhold i notatet afhænger bl.a. af på hvilket tidspunkt, du opdager et problem, eller hvornår SKAT eventuelt måtte anfægte et tidligere forhold. Forskellen ligger i, hvorledes det skal rapporteres til SKAT.


Bemærk

Guiden er begrænset til kun at omhandle beskatning af hovedaktionærer, der er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende til Danmark.

Guiden er begrænset til kun at omfatte de mest typiske tilfælde. Der gøres dog løbende opmærksom på, hvor der kan være tilfælde/muligheder for beskatning, som guiden ikke dækker.

Guiden er begrænset til kun at omfatte de mest hyppige spørgsmål og problemstillinger. Opmærksomheden henledes derfor på, at du altid bør have din sunde fornuft med ved besvarelsen, og hvis du føler, du er i et gråzoneområde, bør du altid søge professionel bistand.


Køb Hovedaktionærer

Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter