Følgende er en gennemgang af Skattemodulet Fusion.


Introduktion

Virksomhedsfusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.

I det online skattemodul Fusion, guides brugeren fra den indledende rådgivningsfase til og med udarbejdelsen af de endelige dokumenter og erklæringer. Med skattemodulet Fusion får du følgende fordele:

  • Guiden kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse.
  • Guiden omfatter både vandret og lodret fusion, herunder omvendt lodret fusion.
  • I processen ledes du igennem en række spørgsmål, som afdækker alle betingelser for spaltning, såvel de skatteretlige som de selskabsretlige.

Køb fusion

Guidens forløb – de 3 trin


1. Overblik og køreplan

Afvejning af fordele og ulemper ved en skattefri fusion, og afdækning af, hvorvidt de selskabsretlige og skatteretlige betingelser for en fusion er opfyldt. I denne fase kan der udskrives en “køreplan”, som giver overblik over arbejdshandlinger og tidsfrister.


2. Indtastning og resultat

De faktuelle oplysninger om implicerede selskaber og vurderingsmand mv. indtastes.

I venstre side af skærmen vises processen “trin for trin”.

I højre side af skærmen vises outputdokumenter og logbog, som dannes løbende i processen. Resultatet er en komplet dokumenteret logbog over spørgsmål og svar samt alle nødvendige dokumenter, herunder dokumenter til de offentlige myndigheder.

Downloadede dokumenter skal altid betragtes som “udkast” og underkastes egenhændig og endelig behandling af brugeren af guiden.


3. I mål med tjekliste

Brugeren kan nu udskrive en tjekliste, som indeholder frister for anmeldelse af dokumenter samt andre arbejdshandlinger, som skal iagttages ved “national” fusion af to implicerede selskaber.

Navngiv din sag og påfør eventuelt en rekvirent inden start.


Bemærk

Guiden omfatter alene fusion af selskaber inden for landets grænser, dvs. selskaber registreret i Danmark, hvor ledelsens sæde er i Danmark.

Hvis et dansk selskab har etableret en filial i udlandet, skal det altid undersøges, om der er intern successionshjemmel i det land, hvor filialen er placeret.

Er en kapitalejer hjemmehørende i udlandet, skal det påses, at der ikke i udlandet findes intern hjemmel til udenlandsk beskatning på aktionærniveau, som betyder, at omstruktureringen bliver skattepligtig i udlandet.

Guiden er begrænset til at omfatte maksimalt 2 implicerede selskaber (et ophørende selskab og et fortsættende selskab).

Guiden omfatter ikke de selskabsretlige regler omkring selvfinansiering.


Køb fusion

Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter